Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgaver til kapittel 3, bokmål

 1. Hva er mekanisk forvitring? Nevn de ulike formene.
 2. Forklar hvordan frostforvitring foregår.
 3. Hvordan foregår forvitring ved trykkavlastning?
 4. Beskriv hvordan kalksteinshuler dannes.
 5. Gi en definisjon av begrepene forvitring og erosjon.
 6. Hva mener vi med gamle og unge landformer?
 7. Beskriv noen typiske trekk ved viddelandskapet.
 8. Hvor finner vi skjærgårdslandskap i Norge, og hva kjennetegner det?
 9. Lag en enkel skisse av strandflatelandskapet, og sett navn på bygningstrekkene.
 10. Hvilke hendelser i paleogen (tertiærtiden) fikk stor betydning for utviklingen av Norges landformer?
 11. Hvordan kan rennende vann erodere?
 12. På hvilke måter kan rennende vann transportere løsmateriale?
 13. Hvorfor blir elveløpet noen steder til en V-dal og andre steder til et elvegjel?
 14. Hvordan ser en elvevifte ut, og hvordan dannes den?
 15. Hvordan dannes en kroksjø?
 16. Hva er et delta, og hvordan er det dannet?
 17. Nevn noen viktige bretyper.
 18. Forklar hvordan isbreer kan erodere, og beskriv typiske erosjonsformer som breer skaper.
 19. Hva er alpine landformer? Hvor i Norge finnes denne landformtypen?
 20. Forklar hvordan en tind dannes.
 21. Hvordan kan vi påstå at fjordene våre er et resultat av både elveerosjon og breerosjon?
 22. Lag en liste over de landformene som finnes i et typisk vestlandsk dal- og fjordlandskap. Beskriv deretter med egne ord et slikt landskap.
 23. Hvordan dannes bunnmorene? Hva er typisk for morenemateriale?
 24. Hva er en israndavsetning?
 25. Hva er hovedtrinnet, og hvor i landet kan vi finne det? Gjengi kort hvordan det ble dannet.
 26. Hva er marin grense? Bruk figuren på side 85, og prøv å bestemme høyden på den marine grensen der du bor.
 27. Hva er et ravinelandskap?
 28. Hvordan oppstår kvikkleire? Hvilke deler av landet er mest utsatt for kvikkleireskred?
 29. Hvilke deler av landet er mest utsatt for steinskred? Hvordan kartlegger forskerne faren for slike ras?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider