Geografi-vgs (2013)

Endringer i ressursbruk, næringsliv og bosetning

I denne oppgaven skal du analysere 7 ulike ”tidsbilder” i en modell som viser endringer i bosetningsmønsteret i et tenkt område. Studer animasjonen ”Bosetning” som ligger under kapittel 5 på nettstedet.

Landskapet består av tre ulike landskapstyper: et kystnært lavlandsområde med skjærgård utenfor, et høyereliggende og mer kupert område innenfor (ås-/heilandskap), og en stor og noen mindre daler som skjærer seg ned i dette landskapet.

Vi kan tenke oss at dette landskapet, som Norge, har vært utsatt for innlandsisens påvirkning under istider. Det kystnære lavlandsområdet har ligget under havnivå etter siste istid, og jordartene her består for en stor del av marin leire som danner fruktbare flater mellom høydedrag. I dalene finnes også mer sandholdige elveavsetninger. Høyereliggende strøk har morenejord. Dette tenkte området har trekk felles med landskapet i Østfold, Vestfold, Agder-fylkene og Trøndelag.

Etter at isen ble borte fra området kom de første menneskene til området og levde som fangstfolk, og slo seg ned på kortvarige boplasser. Noen tusen år senere ble bosetningen fastere. Vi antar at tidsbilde 1 viser en tid etter at de første, faste boplassene var opprettet. En prikk er en ”boplass”. Vi antar at havnivået ikke har endret seg vesentlig etter tidsbilde 1.

Oppgave

  1. Beskriv og forklar ressursbruk og bosetningsmønsteret i bilde 1 og bilde 2. Diskuter hva slags type ressurser menneskene brukte på disse to tidspunktene.
  2. Hva har skjedd fram til bilde 3 og 4 med hensyn til ressursbruk, næringsliv og bosetning?
  3. Fram mot bilde 5 har det skjedd grunnleggende endringer i ressursbruken, næringslivet og i bosetningsmønsteret i området. Beskriv og forklar noen av disse endringene.
  4. Beskriv og forklar utviklingen gjennom 1900-tallet, i tidsbildene 6 og 7.
  5. Finn bilder i kapittel 5 som viser områder som har spredt bosetning og som har tett bosetning. Hvor i landet er dette? Beskriv det du ser i bildene.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider