Geografi-vgs (2013)

Olje og gass - bruk av GIS-verktøy

I denne oppgaven skal du ved hjelp av et GIS-verktøy studere olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel ved hjelp av ulike temakart. Verktøyet består av kartutsnitt, ulike funksjoner og en liste over kartlag som du kan velge (til høyre for kartet). Du kan veksle mellom listen med kartlag og en tegnforklaring, ved å klikke på funksjonen Toogle between Legende and Layer list (over kartet). Du kan også få fram tegnforklaring for de ulike kartlagene ved å klikke på symbolet som står bak hvert kartlag (når du har oppe listen med kartlag). Gå inn i kartinnsynet og gjør deg kjent, blant annet ved å holde musepekeren over de ulike funksjonene. Gjør deretter oppgavene.

Oppgave

  1. Du skal nå jobbe med kartlaget Field. Påse at det er haket av for dette kartlaget, både under Synlig (i firkant) og Aktivt (i sirkel). Klikk deretter på Refresh map. Studer kartet og beskriv det du ser. Sammenlign med kartet side 149 i læreboka. Forstørr opp slik at du ser mindre deler av sokkelen. Prøv å finne kjente olje- og gassfelt. Ved å forstørre opp tilstrekkelig vil navnene på de ulike feltene vises.
  2. Du kan søke etter spesielle olje- og gassfelt ved hjelp av funksjonen Fact Map Search (i høyre side), velge Fields i nedtrekksmenyen og velge et spesielt felt i Choose value. Søk etter følgende felter, beskriv beliggenheten på sokkelen og hvilket råstoff feltet inneholder: Ekofisk, Statfjord, Osebergfeltet, Trollfeltet, Ormen Lange, Snøhvit og Gullfaks. Feltene markeres med blå kant i kartet. Klikk på symbolet Tegnforklaring (bak Fields i høyre side) for å vise fargekoden. Søk også på andre felt du kjenner til.
  3. I læreboka omtales det nye funnet Johan Sverdrup. Finn dette feltet ved å bruke samme metode som over men nå velger du Discoveries og deretter Johan Sverdrup.
  4. Du skal nå få fram mer informasjon om følgende felt: Ekofisk, Statfjord, Troll, Ormen Lange og Snøhvit. Ved å klikke på funksjonen merket med i (informasjon) og deretter klikke på det aktuelle feltet i kartet, vil du få opp informasjon om feltet (velg Norsk).
  • Når ble feltet oppdaget, og hvilket råstoff inneholder det?
  • I hvilken type bergart ligger råstoffet (se under Beskrivelse - Reservoar)?
  • Hvor på fastlandet transporteres råstoffet til og hvor føres det for salg (se under Transportløsning)? Finn stedene på kartet side 149 i læreboka.
  • Hva er status for feltet?

Lenker

Kartinnsyn (Oljedirektoratet)

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider