Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgaver til kapittel 5, bokmål

1   Hva legger vi i begrepet ressurs?

2   Hvilke forutsetninger må være til stede for at en naturforekomst kan være en aktuell ressurs?

3   Forklar og gi eksempel på

  1. ikke fornybare, fornybare og betinget fornybare ressurser
  2. materialressurser og energiressurser
  3. gjenvinnbare ressurser
  4. grønne ressurser

4   Forklar hva vi mener med bærekraftig utvikling. Gi et par eksempler på bærekraftig utvikling og et par eksempler på en utvikling som ikke er bærekraftig.

5   Hvilke sektorer er det vanlig å dele næringslivet inn i? Hva er karakteristisk for hver sektor?

6   Hva mener vi med lokaliseringsfaktorer for industri? Nevn noen eksempler på slike.

7   Hvordan har næringsstrukturen endret seg i Norge fra 1900 til våre dager?

8   Nevn noen viktige grunner til å opprettholde jordbruksnæringen i Norge.

9   Hvilke faktorer danner naturgrunnlaget for jordbruket? Hvilke andre forhold enn naturgrunnlaget har betydning for hva den enkelte bonden produserer?

10 Nevn noen typiske trekk ved jordbruket

  1. på Jæren
  2. på flatbygdene i Trøndelag og på Østlandet
  3. i dal- og fjellbygdene

11 Nevn noen karakteristiske kjennetegn ved det moderne jordbruket i Norge.

12 Næringsmiddelindustrien kan ha både et råvareorientert og et markedsorientert lokaliseringsmønster. Forklar det med noen eksempler.

13 Hvilket treslag er viktigst i Norge? Fortell litt om utbredelsen av dette treslaget i landet.

14 Hvilket fylke har mest skog?

15 Nevn noen kjennetegn ved moderne skogbruk.

16 Nevn noen grunner til at det kan oppstå konflikter mellom skogbruksinteresser og andre interesser om skogressursene.

17 Hva er skogindustri? Fortell litt om lokaliseringsmønsteret til skogindustrien i Norge.

18 Nevn noen grunner til at Norge er blant de største fiskerinasjonene i verden.

19 Hvilke arter er de viktigste i den norske fiskerinæringen?

20 Nevn et par grunner til at det er så mye fisk langs norskekysten.

21 Hva var bakgrunnen for innføringen av fangstkvoter i fiskeriene?

22 Hva er økonomiske soner?

23 Fortell litt om oppdrettsnæringen.

24 Beskriv endringene i fiskeindustrien.

25 På hvilke måter står Norge i en særstilling med hensyn til energiproduksjon og energibruk?

26 Hvilke naturgitte forhold legger grunnlaget for våre vannkraftressurser?

27 Nevn noen miljøkonsekvenser i forbindelse med vassdragsutbygging.

28 Beskriv den kraftkrevende industrien og hvordan den er lokalisert.

29 Forklar kort hvordan olje og gass blir dannet.

30 Skriv litt om hva olje- og gassvirksomheten betyr for Norge.

31 Hvilken betydning har olje- og gassvirksomheten for andre næringer i Norge?

32 Beskriv den petrokjemiske industrien i Norge ved å bruke ett eller flere eksempler.

33 Hvilke miljøkonsekvenser er knyttet til olje- og gassutvinning?

34 Hvilke næringer gir grunnlag for spredt bosetning, og hvilke gir grunnlag for tett bosetning?

35 Beskriv og forklar noen hovedtrekk i Norges bosetningsmønster.

36 Hva menes med ensidige industristeder? Gi noen eksempler på slike steder. Hvorfor kan slike steder være sårbare?

37 Nevn noen årsaker til bydannelse og byvekst.

38 Forklar begrepene sentrale funksjoner og sentralstedhierarki. Gi eksempler på noen typiske sentrale funksjoner vi finner på mindre tettsteder, på større tettsteder og i store byer.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider