Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgaver til kapittel 6, bokmål

 1. Hva mener vi med naturlandskap og kulturlandskap?
 2. Nevn minst tre aktiviteter som har bidratt til å forme kulturlandskapet.
 3. Skriv en liste over landskaper med ulik grad av menneskelig påvirkning, ordnet fra liten grad til høy grad av kulturpåvirkning. Finn eksempler på ulike landskaper og navngi steder. Bruk gjerne eksempler fra nærmiljøet.
 4. Gi eksempler på aktiviteter som har satt spor i fjell- og viddelandskapet.
 5. Moderne jordbruksdrift har ført med seg endringer i arealbruken og i kulturlandskapet. Beskriv og forklar noen slike endringer.
 6. Beskriv gjengroing av landskap og hva det fører til.
 7. Hvilke krav stilles for at et sted skal kalles tettsted? Hva dominerer i et tettsted i forhold til i omkringliggende områder?
 8. Hvilke middelalderbyer har vi i Norge?
 9. Hva er en kvadratur? Nevn noen norske byer med kvadratur i byplanen.
 10. Hvordan kommer barokkens stil til uttrykk i Trondheims byplan?
 11.  Gi en karakteristikk av bylandskap og bymiljø i sentrumsområder i moderne byer.
 12. Beskriv kort hvordan Oslo har endret seg fra småby til storby.
 13. Nevn et par eksempler på konflikter omkring arealbruk.
 14. Gi eksempler på at jordbruksarealer er utsatt for stort press.
 15. Hva er villmarkspregede områder? Nevn de viktigste årsakene til at det ble langt færre slike områder i Norge på 1900-tallet.
 16. Hvordan kan arealplanlegging gi en ønsket utvikling og hindre en uønsket utvikling?
 17. Hva er økonomiske og ikke-økonomiske verdier i et landskap? Gi eksempler.
 18. Hva mener vi med at landskapet gir oss identitet og tilhørighet?
 19. Hva er UNESCOs liste over verdensarven? Hvilke områder eller objekter i Norge står på denne lista? Finn dem på et norgeskart.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider