Geografi-vgs (2013)

Demografisk utvikling vist i Gapminder

Hensikten med denne oppgaven er å belyse noen trekk i demografisk utvikling, samt gjøre deg kjent med nettstedet www.gapminder.org

Oppgave

1 Load Gapminder World. Åpningsbildet viser land i verden plassert i et diagram med gjennomsnittsinntekt på førsteaksen (merk logaritmisk skala) og levealder på andreaksen. Trykk på ”Play”. Landene endrer posisjon i diagrammet når tiden løper.

a) Hvordan ser sammenhengen mellom inntekt og levealder ut til å være?

b) Hvilken gruppe land har lavest levealder i dag (2011)?

c) Den store lyseblå er India, og den store røde er Kina. Studer nærmere perioden fra 1957 til 1960. Hva skjedde i Kina?

d) Du kan velge land ved hjelp av ”Select”, og tone ned fargen på de andre (skala under Select). Se på de tre afrikanske landene Swaziland, Zambia og Zimbabwe. Hvordan har levealderen utviklet seg? Forklar utviklingen.

e) Åpen oppgave: Velg ett eller flere land du ønsker å studere. Begrunn gjerne valg av land, og kommenter dine funn.

 

2 Velg indikatoren ”Barnetall per kvinne” (= samlet fruktbarhetstall = total fertility) på andreaksen, og la førsteaksen fortsatt vise gjennomsnittsinntekt. Kjør tidsserie.

a) Hvordan ser sammenhengen mellom inntekt og barnetall per kvinne ut til å være?

b) Hvilken gruppe land ”henger igjen” med høyt barnetall per kvinne?

c) Sammenlikn det du med det du kjenner fra modellen ”den demografiske overgangen” i læreboka, og kommenter.

d) Se også her på Kina. Studer utviklingen i samlet fruktbarhetstall i Kina mellom 1970 og 1980, og forklar det du ser.

e) Vi sier at den demografiske overgangen starter i fase to, når fødselsraten begynner å synke. Studer perioden 1970 til 2000 nærmere. I hvilken gruppe land startet den demografiske overgangen seint til tross for høy gjennomsnittsinntekt? Kommenter eller forklar.

 

3 Gapminder gir også data vist på kart (velg Map på skillearklinjen).

Studer utviklingen i

a) Befolkning

b) Spedbarndødelighet

c) Studer kart over gjennomsnittlig CO2-utslipp per innbygger. Kommenter og eventuelt forklar forekomsten av enkelte store verdier!

 

Ekstra Forklar hvordan Gapminder kan antyde når data for bestemte indikatorer først ble samlet inn og publisert for de enkelte landene. Finn ut mer om kildene som Gapminder bruker.

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider