Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgaver til kapittel 7, bokmål

 1. Hva er et annet ord for befolkningslære?
 2. Når nådde folketallet i verden 1 milliard?
 3. Hvor stor er den prosentvise befolkningsveksten per år i Norge?
 4. Forklar begrepene naturlig tilvekst, befolkningstilvekst og samlet fruktbarhetstall.
 5. Hvilken teori hadde Malthus om befolkningsvekst og matproduksjon?
 6. Hvordan kunne befolkningsveksten virke på matproduksjonen, ifølge Boserup?
 7. Hvilke hindringer mente Malthus kunne begrense befolkningsveksten? Nevn noen av dem.
 8. Forklar begrepet den demografiske overgangen.
 9. Hva skjer i den andre fasen i den demografiske overgangen, og hvorfor? Hvor ligger de fleste landene som er i denne fasen?
 10. Hvorfor har ikke Afrika hatt samme reduksjon i fruktbarheten som andre verdensdeler?
 11. Forklar hva vi legger i betegnelsen demografisk treghet.
 12. Når omtrent gikk Norge inn i fase 2 i den demografiske overgangen?
 13. Hva lettet befolkningspresset i Norge i denne fasen?
 14. Hvor stor prosentandel utgjør eldre over 67 år i Norge?
 15. Hvor høy er forventet levealder i Norge for kvinner og menn?
 16. Hvilken aldersgruppe av kvinner har størst fødselshyppighet i Norge?
 17. Hva er den beste indikatoren når vi vil sammenligne helse og levekår i forskjellige land?
 18. Hvor stor er forskjellen i levealder mellom Oslo øst og Oslo vest?
 19. Hva mener vi med befolkningsstruktur?
 20. Beskriv forskjellen mellom en alderspyramide i et u-land og i et i-land.
 21. Gi eksempler på befolkningspolitikk i Norge.
 22. Nevn noen faktorer som vil bestemme matproduksjonen i framtiden.
 23. Nevn noen årsaker til at det er sult og sultkatastrofer i verden i dag.
 24. Hvordan forklarer vi mange av tørkekatastrofene i Afrika?
 25. Nevn noen miljøproblemer som kan knyttes til økt befolkningspress.
 26. Hva mener vi med marginalisering?
 27. Hva er migrasjon?
 28. Hva er «push- and pull»-modellen?
 29. Hva menes med «3D-jobs»?
 30. Hvor finner vi flest innvandrere i Norge?
 31. Fra hvilke land kommer det flest innvandrere til Norge?
 32. Hvilken befolkningsgruppe flytter mest her i landet?
 33. Hva er de viktigste motivene for å flytte?
 34. Hva har preget flyttemønsteret i Norge de siste tiårene?
 35. Beskriv et uttynningssamfunn.
 36. Hva er et pressområde?
 37. Hvor stor del av verdens befolkning bor i byer?
 38. Hva er FNs definisjon på en flyktning?
 39. Nevn noen grunner til flyktningstrømmer i verden.
 40. Hva er en internt fordrevet person? Blir disse personene regnet som flyktninger?
 41. Hvilke hjelpetiltak er angitt i FNs flyktningkonvensjon?
 42. Hva er en miljøflyktning?
 43. Hvilke land kommer de fleste flyktningene i Norge fra?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider