Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgåver til kapittel 7, nynorsk

 1. Kva er eit anna ord for befolkningslære?
 2. Når nådde folketalet i verda 1 milliard?
 3. Kor stor er den prosentvise folkeauken per år i Noreg?
 4. Forklar omgrepa naturleg tilvekst, folkeauke og samla fruktbarheitstal.
 5. Kva teori hadde Malthus om folkeauke og matproduksjon?
 6. Korleis kunne folkeauken verke på matproduksjonen, ifølgje Boserup?
 7. Kva for hindringar meinte Malthus kunne avgrense folkeauken? Nemn nokre av dei.
 8. Forklar omgrepet den demografiske overgangen.
 9. Kva skjer i den andre fasen i den demografiske overgangen, og kvifor? Kvar ligg dei fleste landa som er i denne fasen?
 10. Kvifor har ikkje Afrika hatt same reduksjon i fruktbarheita som andre verdsdelar?
 11. Forklar kva vi legg i omgrepet demografisk tregleik.
 12. Kva tid (om lag) gjekk Noreg inn i fase 2 i den demografiske overgangen?
 13. Kva letta befolkningspresset i Noreg i denne fasen?
 14. Kor stor prosentdel utgjer eldre over 67 år i Noreg?
 15. Kor høg er den venta levealderen i Noreg for kvinner og menn?
 16. Kva for ei aldersgruppe av kvinner har størst fødselsfrekvens i Noreg?
 17. Kva er den beste indikatoren når vi vil samanlikne helse og levekår i ulike land?
 18. Kor stor er skilnaden i levealder mellom Oslo aust og Oslo vest?
 19. Kva meiner vi med befolkningsstruktur?
 20. Gjer greie for skilnaden mellom ein alderspyramide i eit u-land og i eit i-land.
 21. Gje døme på befolkningspolitikk i Noreg.
 22. Nemn nokre faktorar som vil bli avgjerande for matproduksjonen i framtida.
 23. Nemn nokre årsaker til at det er svolt og svoltkatastrofar i verda i dag.
 24. Korleis forklarar vi mange av tørkekatastrofane i Afrika?
 25. Nemn nokre miljøproblem som kan knytast til større befolkningspress.
 26. Kva meiner vi med marginalisering?
 27. Kva er migrasjon?
 28. Kva går «push and pull»-modellen ut på?
 29. Kva er «3D-jobbs»?
 30. Kvar finst det flest innvandrarar i Noreg?
 31. Frå kva land kjem det flest innvandrarar til Noreg?
 32. Kva for ei befolkningsgruppe flytter mest her i landet?
 33. Kva er dei viktigaste motiva for å flytte?
 34. Kva har prega flyttemønsteret i Noreg dei siste tiåra?
 35. Beskriv eit uttynningssamfunn.
 36. Kva er eit pressområde?
 37. Kor stor del av befolkninga i verda bur i byar?
 38. Kva er FNs definisjon på ein flyktning?
 39. Nemn nokre grunnar til flyktningstraumar i verda.
 40. Kva er ein intern fordriven person? Blir desse personane rekna som flyktningar?
 41. Kva for hjelpetiltak nemner FNs flyktningkonvensjon?
 42. Kva er ein miljøflyktning?
 43. Kva for land kjem dei fleste flyktningane i Noreg frå?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider